Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

 

Uprzejmie przypominamy dyrektorom i rodzicom zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

 

1.  Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” 
    do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać 
od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I -III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

2.    Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników 
lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. 

 

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 
lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać 
od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

 

Z poważaniem

Beata Matosek

Zastępca Dyrektora

Departament Ekonomiczny

Data dodania: 2021-10-04 16:11:50
Data edycji: 2022-05-30 15:11:06
Ilość wyświetleń: 247

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej