Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady rekrutacji OP - 2023/2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 2023/2024

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024[1]

 

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie)[2] oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w Warszawie.
 2. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.[4]
 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2020 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku burmistrz dzielnicy skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko[5].

Deklarację należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Złożenie wniosku

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.
  Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku.
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 2. Można ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.[6]
 3. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne) w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 4. Aby poprawnie złożyć wniosek, rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
 1. wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym
 • w tym celu należy:
 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • dołączyć w systemie skany lub zdjęcia dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym.
 1. wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • w tym celu należy:
 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć go razem z dokumentami/oświadczeniami, potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • w tym celu należy:
  • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć go razem z dokumentami/oświadczeniami, potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.
 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają numeru PESEL:
  1. występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
  2. następnie postępują jak w pkt 6, w pole z numerem PESEL wpisując numer identyfikacyjny, oraz podając serię i numer paszportu lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość dziecka.
 2. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
 3. Gdy ktoś z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.[7]
 4.  Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia, potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.[8]

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
 • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

 • skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.[9]
 1. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów, potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględnia go w rekrutacji.
 2. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole lub szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy, czyli tzw. kryteria samorządowe.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym w harmonogramie, wolę zapisu dziecka:
  • pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

            lub

  • elektronicznie – w systemie informatycznym.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola lub szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola lub szkoły.

Procedura odwoławcza

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie można również składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – po zalogowaniu się na konto dziecka.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych i/lub oddziałów integracyjnych.
 2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 3. Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie (w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym).
 4. Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
  • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

  • na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci
   z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
  za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
 2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.

[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

[2] Art. 31 ust. 1 ustawy.

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy).

[5] Art. 153 ust. 2 ustawy.

[6] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawę.

[7] Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), art. 97 § 1: „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[8] Art. 150 ust. 6 ustawy.

[9] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577).

Data dodania: 2023-02-22 11:14:30
Data edycji: 2023-02-22 11:19:21
Ilość wyświetleń: 198

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej